Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Stranica u izradi

iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Dom zdravlja
Sremska Mitrovica
VrstaZdravstvena ustanova
DelatnostPrimarna zdravstvena zaštita
Osnovano2008. godine
Sremska Mitrovica
OsnivačiGrad Sremska Mitrovica
SedišteStari šor 65,
Sremska Mitrovica
Veb-sajtsm.dzsm.rs

Dom zdravlja Sremska Mitrovica je zdravstvena ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica, a u kojoj se obavlja zdravstvena delatnost na primarnom nivou. Osnovni zadaci doma zdravlja su:

  • identifikacija glavnih zdravstvenih problema pojedinaca, zajednice, životne i radne okoline i rešavanje najvažnijih i najčešćih zdravstvenih potreba stanovništva;
  • izbor prioriteta i sprovođenje prioritetne zdravstvene zaštite;
  • organizovanje, podsticanje, usmeravanje i koordiniranje aktivnosti samozaštite i uzajamne zaštite, odnosno obezbeđivanje aktivnog učešća pojedinca, porodice i zajednice u planiranju i sprovođenju zdravstvene zaštite;
  • obezbeđivanje saradnje zdravstvene delatnosti i nezdravstvenih sektora u zajednici u kojoj ljudi borave, žive i rade, što znači saradnja sa pojedincima, njihovim porodicama i zajednicom pri sprovođenju zdravstvene zaštite i u okviru toga povezivanje sa svim onim činiocima koji doprinose socioekonomskom razvoju društva, čime zdravstvena zaštita podupire razvoj;
  • sprovođenje dijagnostike, lečenja i rehabilitacije;
  • brzo i efikasno intervenisanje u urgentnim stanjima;
  • evaluacija zdravstvenog stanja stanovništva.

Sadržaj

Istorijat[uredi | uredi izvor]

Dom zdravlja u Sremskoj Mitrovici kao zdravstvena ustanova svoje korene pronalazi još u antičko doba i doba carskog Rimskog grada Sirmijuma, iz kojeg postoje podaci o radu lekara kao i pronađeni hirurški instrumenti vojnih rimskih lekara. U srednjem veku, u manastiru svetog Dimitrija, radili su lekari i ukazivali pomoć stanovništvu. Krajem XVIII i početkom XIX veka počinje intenzivan razvoj grada i Mitrovica je sedište Petrovaradinskog puka Austro – Ugarske vojske. Godine 1826. počela je sa radom vojna bolnica Petrovaradinskog puka, koja pruža usluge i civilnom stanovništvu. Od tada pa do današnjih dana, počinje intenzivan razvoj zdravstva u Sremskoj Mitrovici i Sremu.

Misija i vizija[uredi | uredi izvor]

Misija stalnog unapređenja kvaliteta je da promoviše značaj bezbedne i kvalitetne zdravstvene zaštite i omogući stvaranje uslova za obuku zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama, kao i informisanje javnosti o značaju i rezultatima stalnog unapređenja kvaliteta u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i boljeg kvaliteta života stanovnika Republike Srbije.

Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbedne i sigurne zdravstvene zaštite koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu korisnika. Zdravstvena zaštita zasnovana je na najboljim dokazima iz prakse i istraživanja, i u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Organizacija[uredi | uredi izvor]

Teritorijalna organizacija Doma zdravlja Sremska MitrovicaTeritorija Grada Sremska MitrovicaGrad Sremska Mitrovica

Službe[uredi | uredi izvor]

Opšta medicina[uredi | uredi izvor]

Služba opšte medicine je organizaciona jedinica za zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Sremska Mitrovica u čijem sklopu se nalazi 29 zdravstvenih stanica i ambulanti, od čega 7 u gradu i 22 na selu. Delatnost Službe opšte medicine je pružanje kurativnih i preventivnih usluga u cilju unapređenja zdravlja stanovništva. U okviru službe radi Centar za prevenciju i Savetovalište za dijabetes.

Kućno lečenje[uredi | uredi izvor]

Služba kućnog lečenja je ima za cilj obezbeđivanje zdravstvenih i drugih usluga u kući, obolelim i invalidnim licima kojima nije neophodan smeštaj u institucijama. Zdravstvene usluge se ovde veoma široko posmatraju kao medicinske usluge koje pruža lekar ali i sve ostale usluge važne za zdravlje, kao što su rehabilitacija, ishrana, održavanje higijene, kupovina i nabavka, slanje pošte, građevinske podobnosti, transport i slično.

Hitna medicinska pomoć[uredi | uredi izvor]

Služba hitne medicinske pomoći sastoji se od dve lekarske ekipe koje pokrivaju celu teritoriju Grada Sremska Mitrovica. Zdravstvenu zaštitu ukazuje svim starosnim strukturama stanovništva. Lekarsku ekipu čini jedan lekar, jedan medicinski tehničar i jedan vozač u smeni od 12 časova. Jedna ekipa je stalno prisutna u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći, a druga ekipa izlazi na teren. Postoje i ekipe sanitetskog prevoza za Sremsku Mitrovicu i za druge bolničke centre van teritorije grada. Njih čine po jedan medicinski tehničar i vozač.

Polivalentna patronaža[uredi | uredi izvor]

Rad Službe polivalentne patronaže odvija se u porodici i lokalnoj zajednici. Baveći se poslovima preventive, patronažna sestra ove službe ima razne zadatke u porodici, ali je i učesnica u gotovo svim specifičnim preventivnim programima zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici. Polivalentna patronaža predstavlja neposrednu vezu stanovništva ne samo sa sistemom zdravstvene zaštite, već i socijalne zaštite kao i drugim službama u lokalnoj zajednici (humanitarnim organizacijama, nevladinim organizacijama itd.).

Farmaceutska delatnost[uredi | uredi izvor]

Farmaceutska zdravstvena delatnost se u Domu zdravlja isključivo obavlja preko službe za snabdevanje lekovima. Nosioci te službe su diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari. Služba vrši nabavku lekova, sanitetskog materijala, potrebnih reagenasa i galeničkih priprema. Nabavljeni lekovi i ostali potrošni materijal se uz uputstva i savet za njihovu upotrebu izdaju na osnovu trebovanja pojedinih službi.

Stomatologija[uredi | uredi izvor]

Stomatološka služba pruža usluge prevencije, pregleda i lečenja bolesti usta i zuba savremenim metodama lečenja i novim materijalima. U okviru službe obezbeđuju se pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, izrada pokretnih ortodontskih aparata za nepravilnosti zuba i vilica, hitna stomatološka zaštita za odrasle, pregledi i lečenje zuba pre transplantacije bubrega odnosno operacije na srcu, preoperativni i postoperativni tretman malignih bolesti maksilofacijalnog predela, kao i izrada akrilatnih totalnih i parcijalnih proteza kod pacijenata starijih od 65 godina.

Dispanzerske službe[uredi | uredi izvor]

Dečji dispanzer[uredi | uredi izvor]

U dispanzeru se pored lečenja obolele dece, vrši kontinuirano praćenje njihovog rasta i razvoja od rođenja do polaska u školu. Pored toga obavljaju se sistematski pregledi i vakcinacija po programu za imunizaciju. Rad u Dečjem dispanzeru se može podeliti na dve celine: rad sa bolesnom decom i rad sa zdravom decom. U okviru ove organizacione jedinice funkcionišu Logopedsko odeljenje i Razvojno savetovalište koje je otvoreno 1. marta 2001. godine.

Školski dispanzer[uredi | uredi izvor]

Školski dispanzer u Sremskoj Mitrovici je najstarija dečja ustanova u Sremu, osnovana 1927. godine. Pruža zdravstvene usluge deci od 7 do 18 godina tj. do završetka srednje škole. U okviru dispanzera rade specijalisti pedijatrije koji vrše preglede, dijagnostikuju i leče obolelu decu, obavljaju preventivne sistematske preglede, imunizaciju po kalendaru vakcinacije i vanredne vakcinacije prema epidemiološkoj situaciji. U sastavu Školskog dispanzera od 2007. godine nalazi se Savetovalište za mlade.

Dispanzer za žene[uredi | uredi izvor]

Dispanzer za žene pruža primarnu zdravstvenu zaštitu ženama svih generativnih doba. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno vaspitni rad, rad na planiranju porodice. Zdravstveno vaspitni rad se odvija kroz Savetovalište za trudnice, Školu roditeljstva, Savetovališta za kontracepciju i Savetovališta za mlade.

Specijalističke službe[uredi | uredi izvor]

Fizikalna medicina[uredi | uredi izvor]

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja, u okviru svoje delatnosti u primarnom nivou zdravstvene zaštite pruža kompletnu i adekvatnu pomoć u zbrinjavanju svih patoloških stanja iz oblasti: reumatologije, neurologije, ortopedije, traumatologije, pedijatrije i sportske medicine. Pored lečenja, služba se bavi prevencijom, kao i edukacijom stručnog kadra.

Medicina rada[uredi | uredi izvor]

Služba Medicine rada u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1963. godine i bavila se preventivno – kurativnim zdravstvenim radom. Od 1982. godine Preventivna služba smeštena je u zgradu Dispanzera na Savi, a kurativni deo predstavljale su ambulante pri radnim organizacijama. Služba medicine rada je od 2008. godine reorganizovana, pri čemu su ambulante pripojene Opštoj medicini, dok se Dispanzer medicine rada bavi samo preventivnom zdravstvenom zaštitom. U okviru službe se obavljaju sledeće usluge: prethodni pregledi za zapošljavanje, periodični pregledi, pregledi vozača i sistematski pregledi zaposlenih.

Zdravstvena statistika i informatika[uredi | uredi izvor]

Služba zdravstvene informatike i statistike je odgovorna za rukovanje kompletnim informacionim sistemom i pružanje potrebnih informacija svim korisnicima računarske mreže. Koordinira aktivnosti u okviru analize i planiranja zdravstvene zaštite i sinhronizuje rad zdravstvene statistike. Učestvuje u izradi izveštaja i planova rada. Prati i predlaže mere za unapređenje kvaliteta rada. Vrši edukaciju u okviru svojih poslova.

Zajedničke službe[uredi | uredi izvor]

Služba za pravne i opšte poslove[uredi | uredi izvor]

Pravna služba priprema plan rada i izveštaje o radu službe po propisanoj metodologiji i utvrđenim rokovima. U okviru službe vrši se proučavanje i primena zakona i drugih važećih propisa i akata iz pravne oblasti. Takođe, rade se prednacrti, nacrti i predlozi opštih akata. Zastupa Dom zdravlja i daje pravne savete iz pravne oblasti.

Služba za finansije[uredi | uredi izvor]

Finansijska služba u pogledu delokruga rada uređuje: knjigovodstvenu evidenciju poslovnih promena nastalih u periodu poslovne godine, poslove finansijske operative, poslove nabavke i poslove u vezi plana i analize.

Tehnička služba[uredi | uredi izvor]

Tehnička služba Doma zdravlja vrši sve poslove u okviru tekućeg održavanje nemedicinske opreme (održavanje električnih instalacija, održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, održavanje unutrašnje i spoljašnje stolarije, krečenje prostorija, zidarsko keramičke radove, održavanje sistema grejanja i održavanje kotlarnica i bravarske poslove) u svim objektima Doma zdravlja. Takođe obavljaju se i radovi na investicionom održavanju i održavanju medicinske opreme.